Archives for;

บริษัทฟอเร็กซ์โบรกเกอร์จากเบลีซ

 

กฎระเบียบเบลีซ

 • “เบลีซ” ภาคการธนาคาร (รวมถึงการธนาคารต่างประเทศ) จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารในเบลีซ ในขณะที่ภาคที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะอยู่ในอำนาจของ the jurisdiction of the International Financial Services Commission (IFSC) ที่ก่อตั้งขื้นในปี ค.ศ. 1999
 • เว็บไซต์ IFSC: http://www.ifsc.gov.bz/
 • คำสั่งของ IFSC นั้นรวมไปถึง:
  • การส่งเสริมและพัฒนาเบลีซให้เป็นศูนย์กลางของการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ
  • การป้องกันและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเบลีซให้เป็นศูนย์กลางการเงินของบริษัทต่างประเทศ
  • ให้การกำกับดูแลที่เหมาะสม และตั้งกฎระเบียบการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ
  • จัดตั้งนโยบาย และให้คำแนะนำและช่วยเหลือต่อรัฐบาลในการควบคุมเกี่ยวกับการบริการ
  • รวบรวม, จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันเวลาให้บุคคลที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ในบริการเหล่านี้
 • IFSC นั้นพึ่งการกำกับดูแลตนเอง หมายความว่าในขณะที่รัฐบาลเบลีซกำหนดมาตราฐานโดยรวม IFSC จะคาดการณ์จากการทำงานจริงในการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรม