Archives for;

บริษัทฟอเร็กซ์โบรกเกอร์จากเซเชลส์

 

  • The Seychelles Financial Services Authority คือผู้ควบคุมการให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในประเทศเซเชลส์
  • เซเชลส์ FSA ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2013 เว็บไซต์: http://www.fsaseychelles.sc/
  • เซเชลส์ FSA มีหน้าที่:
    • ออกใบอนุญาต, ควบคุมดูแล และพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางการเงิน ขององค์กรที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในเซเชลส์
    • การจดทะเบียนของบริษัทต่างประเทศ, มูลนิธิ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ กองทุนนานาชาติในประเทศเซเชลส์