Archives for;

บริษัทฟอเร็กซ์โบรกเกอร์จาก FINMA (สวิตเซอร์แลนด์)

 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับ FINMA
  • FINMA (ก่อตั้งในเมื่อ มิถุนายน ค.ศ. 2007) คือหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (FINMA ในภาษาอังกฤษ:The Swiss Financial Market Supervisory Authority; เยอรมัน: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht; ฝรั่งเศส: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; อิตาเลี่ยน: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari)
  • ทำหน้าที่ควบคุมดูแลธนาคาร, บริษัทประกันภัย, การแลกเปลี่ยนเงิน, ผู้จำหน่ายหลักทรัพย์, กองทุนรวม และผู้จัดการกองทุน และยังควบคุมการจำหน่ายและตัวกลางประกันภัย
  • การคุ้มครองเงินฝาก: ถ้าธนาคาร หรือผู้แทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในการดูแลของ FINMA เกิดล้มละลาย ลูกค้าสามารถได้รับเงินฝากคืน (สูงสุด 100,000 CHF ต่อคน)
 • การได้รับอนุญาต FINMA
  • ธนาคาร หรือผู้แทนจำหน่ายหลักทรัพย์ในสวิสเซอร์แลนด์จะต้องได้รับอนุญาตจาก FINMA สถาบันการเงินที่ไม่มีการจัดระเบียบที่เพียงพอ ล้มเหลวในการจัดการโครงสร้าง หรือมีชื่อเสียงที่น่าสงสัย จะไม่ได้รับอนุญาตโดย FINMA
  • ดูรายละเอียดบุคคล, บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับอนุญาตได้ที่นี่:https://www.finma.ch/en/finma-public/authorised-institutions-individuals-and-products/
 • FINMA คือสถาบัน, การทำงาน และการเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง และกระทรวงการคลัง และมีการรายงานโดยตรงต่อรัฐสภาสวิส
  • สถาบันที่เป็นอิสระ FINMA ก่อตั้งเป็นสถาบันกฎหมายมหาชน ที่มีสิทธิเป็นของตนเอง
  • การทำงานที่เป็นอิสระ FINMA มีการทำงานที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับหน่วยงานทางการเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ ทั้งรัฐสภาสวิส และรัฐบาลไม่สามารถออกคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือกฎระเบียบของ FINMA ได้
  • เป็นอิสระทางการเงิน FINMA ไม่ได้รับทุนจากผู้เสียภาษีอการ แต่ได้มาจากการเรียกเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมในการควบคุมดูแล บัญชีของ FINMA จะถูกตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลกลางแห่งสวิส
 • จุดประสงค์ของ FINMA
  • ป้องกันการทำงานของตลาดการเงิน และทำให้มั่นใจว่าสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FINMA ไม่อยู่ในสถานะล้มละลาย
  • ปกป้องลูกค้าทุกรายของสถาบันการเงินต่อการล้มละลาย, การดำเนินงานที่ไม่น่าไว้วางใจ และทำให้มั่นใจถึงการซื้อขายหุ้นที่เท่าเทียมกัน การฟ้องร้องของลูกค้าจะไม่สามารถตัดสินได้โดย FINMA แต่จะต้องตัดสินผ่านการดำเนินคดีทางแพ่ง หรือผู้ตรวจการแผ่นดินในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ
  • เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความน่าเชื่อถือของตลาดการเงินในสวิส

รายชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตในสวิสเซอร์แลนด์

โบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในสวิสเซอร์แลนด์:  Dukascopy